ХОШ ГЕЛДИГИЗ!

 - от admin

FotorCreated

Аявлу яшлар!  Гьюрметли аталар ва аналар! Хош гелдигиз, «КЪАРЛЫГЪАЧНЫ» уясына! Къумукълар эжелги заманлардан берли къарлыгъачны сыйлы къушгъа санай гелгенин сиз барыгъыз да яхшы билесиздир. Бизин ата-бабаларыбыз, язбашда къарлыгъач уя тикген абзарда даим насип, девлет, аманлыкъ оьмюр сюрежек деп, бек инана болгъан. Тюрк халкъланы бырынгъы уйдурмаларыны бирисинде айтылагъан кюйде, сувукъ гюзде бары да къушлар авлакъланы, орманланы къоюп кёкге, Тенгирини янына уча дей. Оьзге къушлар Аллагьны ювугъуна бармай ариде токътай. Къарлыгъач буса Яратгъаныбызны тажыны къырыйына гелип чарнай.

Бизин «Къарлыгъачыбыз» да сизин пайдалы сырдашыгъыз, инамлы къурдашыгъыз боларгъа, гёнгюгюзню ачаргъа, ону сагьифаларында сизге ана тилге, къумукъ тарихге, адабиятгъа, маданиятгъа ва оьзге тармакълагъа байлавлу тийишли маълумат табуларгъа умут этебиз.

Сизден таклифлени, ёравланы, къужурлу материалланы къаравуллайбыз. Бизин электрон почтабыз: bike-1970@mail.ru

 

СОРАВ-ЖАВАП

 - от admin

javap

ТАРИХ

Как кумыки называют г.Махачкалу?

 1. Шагьар
 2. Анжи
 3. Семендер
 4. Къала

Как звали лучшего мастера-оружейника в Кумыкии?

 1. Шахманай
 2. Бозигит
 3. Болатхан
 4. Базалай

Как называется кумыкская легенда о храбром мальчике-пастухе?

 1. Къоччакъ яш
 2. Къоркъмас улан
 3. Таш улан
 4. Игит къойчу

Как кумыки называли боевоё копьё?

 1. Сюнгю
 2. Сюлче
 3. Шёшге
 4. Гюбе

Читать запись »